آخرین اخبار سایت

تفکیک قوا و نمایندگان مجلس  

قصرنیوز:پژمان
امجدیان - “تفکیک قوا ” به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه ی مقننه ،
مجریه و قضاییه می باشد. نظریه تفکیک قوا از مباحث بنیادین اندیشه و فلسفه ی
سیاسی است. قدمت طرح این موضوع را در اندیشه ی سیاسی ؛ می توان در آثار
ارسطو دید ؛ ولی “جان لاک ” این نظریه را بارور ساخت و “منتسکیو” آنرا
گسترش داد. به نحویکه از او بعنوان پدر تفکیک قوا نام برده می شود. همینک
بیشتر نظام های سیاسی دنیای امروز ؛ برای کارآمدی بیشتر در مدیریت جامعه ؛
اصل ت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1